Polityka prywatności

Celem niniejszych zasad przetwarzania danych dla klientów Expres Menu w ramach GDPR wydanych przez Expres Menu, s.r.o. ID 25927078, NIP CZ25927078, oparty Lomní 355, 541 01 Trutnov ( „Polityka” i „Firma ekspresowe Menu”) jest dostarczenie informacji na jakie dane osobowe w firmie Expres Menu (jako administrator) przetwarza na jednostki w sprzedaży ruchu towarowego oraz e-sklep ekspresowe menu i wizyty do stron internetowych obsługiwanych przez Expres Menu i kontaktów z potencjalnymi klientami, do jakich celów i na jak długo firma ekspresowe menu, te dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami procesów, do kogo iw jakim celu może on przejść, a także informować o prawach osób fizycznych do przetwarzania ich danych osobowych.

Zasady te odnoszą się do przetwarzania danych osobowych klientów Expres Menu i odpowiednio ich przedstawicieli lub osób kontaktowych zainteresowanych produktami ekspresowe Menu i odwiedzających na stronie internetowej obsługiwanej przez Expres Menu, i zawsze w zakresie danych osobowych odpowiadających ich pozycji wobec społeczeństwa Expres Menu.

Zasady te obowiązują od 25. 5. 2018 i zostały wydane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych ( „rozporządzenie” lub „GDPR”).

A. Kategorie danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do osoby fizycznej, którą Expres Menu może zidentyfikować. W związku ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów Expres Menu może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych.

1. Podstawowe dane osobowe i dane adresowe

Dane takie są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Obejmują one w szczególności:

 • tytuł naukowyimię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • IČO, DIČ
 • adres stałego zamieszkania
 • adres miejsca prowadzenia działalności lub miejsca prowadzenia działalności
 • adres rozliczeniowy
 • dane identyfikacyjne przedstawiciela klienta lub osoby wyznaczonej do kontaktów wyznaczone przez klienta
 • dane identyfikacyjne płatnika rachunku
 • połączenie bankowe

W przypadku jednorazowej sprzedaży towarów na terenie, zakres ogranicza się do podstawowych danych identyfikacyjnych.

2. Dane kontaktowe

 • kontaktowy numer telefonu
 • kontaktowy adres e-mail
 • adresy społecznościowe

3. Dane dotyczące zakupionych towarów i moralności płacowej

 • rodzaj i specyfikacja zakupionego towaru
 • wielkość towarów i ich cena
 • segment klientów
 • informacje na temat dyscypliny płatniczej

4. Dane z komunikacji między Expres Menu a klientem

Dane te są generowane podczas komunikacji towarów między Expres Menu a klientem. Jest to pisemna i elektroniczna komunikacja z klientem oraz zapisy rozmów telefonicznych, wiadomości SMS, czatu i rozmów wideo między klientem a Expres Menu.

5. Rekordy kamer z Expres Menu

Expres Menu umieszcza Expres Menu w sklepie Expres Menu i siedzibie firmy aparatu, aby chronić uzasadnione interesy Expres Menu. Miejsce, w którym znajdują się kamery, jest zawsze oznaczone ostrzeżeniem.

6. Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody

Przetwarzanie tych danych nie jest konieczne do wykonywania zamówienia lub ustawowych obowiązków lub ochronę uzasadnionych interesów Expres Menu, ale proces pozwoli ekspresowe menu poprawić nasze usługi koncentrują się na co klienci naprawdę zainteresowanych, i ewentualnie klientów o ofertach, które są dla nich odpowiednie. Dane te przetwarzane są wyłącznie w przypadku zgody i mogą być przetwarzane przez cały czas trwania tej zgody. Obejmują one w szczególności:

 • dane uzyskane z ankiet marketingowych (przetwarzane przez klientów Expres Menu na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i biznesowych)
 • dane o zakupie produktów, korzyści i zachowanie typu (przetwarzane przez klientów Expres Menu na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i biznesowych)
 • dane kontaktowe w przypadku, gdy klient nie jest Expres Menu (są przetwarzane na podstawie zgody marketingowej)
 • zapisy dotyczące zachowania na stronach internetowych zarządzanych przez Expres Menu uzyskanych z ciasteczek, jeśli ciasteczka uprawnień w przeglądarce internetowej (przetwarzane w celu poprawy funkcjonowania stron internetowych obsługiwanych przez Expres Menu, reklamy internetowej, a jeśli zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych i biznesowych są dane przetwarzane razem z innymi danymi osobowymi w tym celu).

B. Cel, podstawy prawne i terminy przetwarzania danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych zależy od celu przetwarzania. Dla pewnych celów, możliwe jest przetwarzanie danych bezpośrednio na podstawie umowy o pracę, uzasadnione zainteresowanie Expres Menu lub prawo (bez zgody) do drugiego wyłącznie na podstawie zgody.

1. Przetwarzanie w celu wykonania umowy, wywiązanie się z obowiązków prawnych oraz ze względu na uzasadnione interesy Expres Menu

Dostarczenie danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, wypełnienie zobowiązań prawnych. Expres Menu i ochrona uzasadnionych interesów. Expres Menu jest obowiązkowe. Bez podania danych osobowych do tych celów nie można sprzedawać produktów. Nie potrzebujemy naszej zgody na przetwarzanie danych osobowych do tych celów. Przetwarzanie w celu wykonania umowy i wypełnianie zobowiązań prawnych nie może być odrzucone.Są to głównie następujące częściowe cele:

 • rozliczenia za zakupione produkty (wykonanie umowy)
 • spełnienie ustawowych zobowiązań podatkowych (wypełnienie zobowiązań prawnych)
 • celów ustanowionych przez specjalne ustawy dla celów postępowania karnego i wypełnienia obowiązku współpracy z policją Republiki Czeskiej i innymi organami państwowymi (wypełnienie zobowiązań prawnych)
 • wymiana danych między Expres Menu a firmami dostawczymi w celu zapewnienia dostarczenia zamówionego towaru, wzajemnego rozliczenia (wykonanie umowy)
 • wymiana danych między Expres Menu a zewnętrznym księgowym (zgodność z obowiązkami ustawowymi)
 • obsługa systemów kamer i monitoringu w Expres Menu Company w celu zapobiegania uszkodzeniom (uzasadnione zainteresowanie Expres Menu)
 • oceny zachowania klienta podczas zakupu e-sklep i płatności dyscypliny w zapobieganiu należności, które mogą mieć wpływ na decyzje spółki Expres Menu na warunkach dalszych zamówień, decyzja o zamknięciu lub rozszczelnieniem umowy następnym zakupie nie odbywa się automatycznie (uzasadniony interes spółki ekspresowe menu )
 • odzyskiwanie należności od klientów i inne spory klientów (uzasadnione zainteresowanie)monitorowanie połączeń za pomocą Expres Menu (wydajność kontraktu)procesy związane z identyfikacją klienta (wykonanie umowy)
 • Dostarczenie dowodu na konieczność obrony praw w programie Expres Menu (uzasadnione zainteresowanie Expres Menu)
 • zapisy dłużników (uzasadnione zainteresowanie Expres Menu)
 • dowody nadużycia usług (uzasadnione zainteresowanie Expres Menu)

Dane osobowe dotyczące tych działań są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonywania tych czynności oraz do czasu niezbędnego do ich osiągnięcia lub na czas określony przez prawo. Dane osobowe są następnie usuwane lub anonimizowane. Podstawowe terminy przetwarzania danych osobowych są dostępne poniżej.

Dla klientów spółki Expres Menu, firma ekspresowe uprawniony gdyby spełniły wszystkie swoje zobowiązania wobec niego proces baza klientów podstawowej tożsamości, informacje kontaktowe, dane dotyczące zamówień oraz szczegóły ich komunikacji z firmą Expres Menu dla 4 lata od daty ostatniej umowy zakupu z Expres Menu.

Jeśli kupujesz towar od ekspresowe menu jest Menu firma ekspresowe upoważniony do obsługi podstawowej identyfikacji osobowych i informacji kontaktowych klienta, dane dotyczące komunikacji towarów i danych między klientem a firmą Expres Menu na czas niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy klientem i przez kierownika (Expres Menu) oraz roszczenia wynikające z tych stosunków umownych (przez 15 lat od zerwania stosunku umownego).

Jeśli negocjacje między firmą a menu potencjalnego klienta Expres Menu na zamówienia, które nie zostało ukończone umowną Expres Menu jest podmiot uprawniony do przetwarzania danych osobowych przez okres trzech miesięcy od właściwych negocjacji.

Faktury wystawione przez Expres Menu są zgodne z § 35 ustawy nr 235/2004 Coll., O podatku od towarów i usług, archiwizowanym przez 10 lat od daty ich wystawienia. Ze względu na konieczność udowodnienia prawnej przyczyny wystawiania faktur, kontrakty z klientami są archiwizowane przez 10 lat od daty rozwiązania umowy.

Dane identyfikacyjne niezbędne do zawarcia reprezentacji sprzedaży i zatrudnienia, umów o karty tożsamości ze spółki ekspresowe menu przetwarzane zgodnie z § 16 ustawy nr. 253/2008 Sb., W niektórych środków przeciwko legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu przetworzonych po 10 lat od daty rozwiązania umowy z Expres Menu. Aby spełnić ten obowiązek prawny, firma zachowuje Expres Menu u przez 10 lat od daty zakończenia, kopie dowodów osobistych informacji niezbędnych dla umów archiwizacji, natomiast inne dane, które nie są niezbędne do umów archiwizacji na kopię świadectwa poczerniały.

Zapisy z kamery sklepu i Expres Menu oraz Expres Menu są przetwarzane maksymalnie przez 90 dni od daty zarejestrowania kamery.

2. Przetwarzanie danych klientów Expres Menu za zgodą na marketing i cele biznesowe obowiązujące od 25 maja 2018 roku

W Expres Menu klienta za jego zgodą przetwarzamy dane osobowe w celach marketingowych i biznesowych. W okresie od 25 maja 2018 roku Expres Menu przyjmuje nową akceptację marketingową i handlową, która obowiązuje po tej dacie. Data wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i biznesowych znajduje się w tekście zgody.

Za zgodą do celów marketingowych i biznesowych Expres Menu przetwarza dane osobowe klienta od 25 maja 2018 roku przede wszystkim w przypadku ofert e-commerce, ofert sezonowych i aktualności.

Z tego powodu Expres Menu udostępnia również klientom, którzy wyrażają zgodę, rejestrując zachowanie ich typu podczas zakupów produktów z Expres Menu oraz tworząc i zachowując anonimową analizę behawioralną. Wszystkie te działania są absolutnie niezbędne, aby dotrzeć do klientów dzięki odpowiednim ofertom marketingowym.

Udzielenie zgody na cele marketingowe i biznesowe jest dobrowolne, a klient może odwołać je w dowolnym czasie po 25 maja 2018 roku. Ta zgoda pozostaje ważna w przypadku produktów z Expres Menu i przez następne 4 lata lub do czasu, kiedy klient sobie tego zażyczy. W celach marketingowych i sprzedaży mogą być za zgodą przetwarzane wszystkie kategorie danych, o których mowa w sekcji A niniejszego dokumentu (z wyjątkiem podpisu i kopii dokumentów identyfikacyjnych), okres, w którym Expres Menu autoryzowanego następujące informacje, aby zarejestrować się w serwisie, spełnienie zobowiązania prawne i ochrony swoich uzasadnionych interesów, ale do wycofania zgody lub do momentu upływu 2 lat od daty rozwiązania umowy sprzedaży, jeżeli klient anulowania wcześniejszej zgody. Jeśli osoba, której dane dotyczą, wycofa swoją zgodę, nie ma to wpływu na przetwarzanie jego danych osobowych przez Expres Menu w innych celach i innych tytułach prawnych, zgodnie z niniejszymi zasadami prywatności.

Klient Expres Menu, jeśli zezwala na korzystanie z tej usługi dla użytkowników, oświadcza, że ​​jest uprawnione do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dotyczących użytkowników usługi w celach marketingowych i handlowych.

3. Przetwarzanie danych przez podmioty danych, które wyraziły zgodę na kontakt marketingowy za pośrednictwem kontaktu elektronicznego

W przypadku podmiotów, które wyraziły zgodę na kontakt marketingowy poprzez kontakt elektroniczny, Expres Menu, za ich zgodą, będzie przetwarzać kontakty dostarczone przez podmiot w celach marketingowych z produktami Expres Menu. Jeśli zgoda ta jest podana na stronie internetowej obsługiwanej przez Expres Menu, razem z tymi kontaktami przetworzone dane z ciasteczek Expres Menu, które są umieszczone na stronie internetowej, na której ta zgoda jest przyznana, i tylko wtedy, gdy pacjent ma ciasteczek dozwolone w przeglądarce internetowej.

4. Przetwarzanie plików cookie ze stron obsługiwanych przez Expres Menu

W przypadku, gdy pliki cookie są dozwolone w naszej przeglądarce, przetwarzamy powiadomienia cookie na stronach obsługiwanych przez Expres Menu, aby zapewnić lepszą obsługę Expres Menu i reklamy internetowej Expres Menu.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są używane przez przeglądarkę przechowywaną na komputerze. Pliki te pozwalają naszemu systemowi rozpoznać twoją przeglądarkę i pokazać ci tylko ograniczone reklamy na specjalne wydarzenia. Pliki cookie pozwalają nam zoptymalizować Twoją ofertę online do Twoich zainteresowań. Cookies Expres Menu jest chronione przez stronę trzecią zgodnie ze standardem bezpieczeństwa przeglądarki. Na stronie internetowej, wykorzystując pseudonimiczne stałe pliki cookie, gromadzone są dane do celów marketingowych i optymalizacji. Dane te służą identyfikacji szczególnej potrzeby poszczególnych grup klientów. Jeśli np. Produkt jest umieszczony w koszu, a następnie w lewo naszym sklepie bez zamykania przeglądarki, a następnie ponownie powrócił do naszej strony „stałego cookie”, aby upewnić się, że wybrany produkt w koszyku pozostaje. Dane te nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika na naszej stronie internetowej i nie są powiązane z danymi osobowymi za pośrednictwem posiadacza pseudonimu.

Jeśli nie wylogujesz się po odwiedzeniu naszej strony, Twoje imię i koszyk zostaną zapisane za pomocą stałych plików cookie. Ze względów bezpieczeństwa dostęp do Twojego konta jest nadal chroniony hasłem. Jeśli Twoja przeglądarka korzysta z więcej niż jednej osoby, wyloguj się po wizycie w swoim sklepie internetowym.

Służące, która jest częścią menu przeglądarek internetowych, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zapewnić, że Twoja przeglądarka nie akceptuje ciasteczek, jak można zrobić przeglądarkę, aby podkreślić, że otrzymał nowy plik cookie, czyli jak dobrze wszystkie ciasteczka odebrane off. Zalecamy jednak, aby pliki cookie były w pełni sprawne, ponieważ tylko za pomocą plików cookie można regulować reklamę. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów.

 

C. Kategorie odbiorców danych osobowych

Expres Menu, wypełniając swoje zobowiązania i zobowiązania umowne, zatrudnia wyspecjalizowane i wyspecjalizowane usługi innych podmiotów. Jeśli dostawcy przetwarzają dane osobowe przesyłane z Expres Menu, mają status procesorów danych osobowych i przetwarzają dane osobowe tylko zgodnie z poleceniem Expres Menu i nie mogą ich używać w inny sposób. Należą do nich w szczególności firmy dostarczające, eksperci, prawnicy, audytorzy, zarządzanie systemami informatycznymi, dostawcy usług reklamowych lub pocztowych, repozytoria danych oraz pliki i narzędzia analityczne. Każdy taki podmiot wybiera ostrożnie i każdy z nas zawiera umowę o przetwarzaniu danych osobowych, w której przetwarzający ma ścisłe zobowiązania do ochrony i ochrony danych osobowych.

Deweloper jest firmą z siedzibą zarówno w Republice Czeskiej, jak iw państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w tzw. Państwach bezpiecznych. Żadne dane osobowe nie są przekazywane ani przetwarzane w krajach poza Unią Europejską. Przetwarzający nie mogą przekazywać danych klientów Expres Menu stronom trzecim w celach biznesowych.

W ramach wypełniania zobowiązań prawnych Expres Menu przekazuje dane osobowe władzom administracyjnym i biurom zgodnie z obowiązującymi przepisami.

D. Metoda przetwarzania danych osobowych

Expres Menu przetwarza dane osobowe ręcznie i zautomatyzowane. Expres Menu śledzi wszystkie czynności, zarówno ręczne, jak i automatyczne, przetwarzające dane osobowe.

E. Komunikacja handlowa

W przypadku komunikatu biznesowego Expres Menu, Expres Menu używa skrótu OS lub innej właściwej etykiety, co wyraźnie wskazuje, że komunikacja jest komunikacją handlową w rozumieniu obowiązującego prawa. Z komunikatów biznesowych wysyłanych przez Expres Menu wynika jasno, że Expres Menu jest ich nadawcą. Możemy wysłać wiadomość firmową do kontaktów naszego klienta w uzasadnionym interesie Expres Menu tylko do momentu, gdy nie zgodzisz się lub wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i biznesowych. Komercyjne dane kontaktowe są również kontaktem w celu odmowy wysłania tych wiadomości.

F. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych ważne od 25.5.2018

Zgodnie z rozporządzeniem, podmiot danych będzie miał następujące prawa od 25 maja 2018 r., Jeżeli Expres Menu jest możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną i udowodni jego tożsamość.

1. Prawo dostępu do danych osobowych

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia podmiot danych będzie uprawniony do dostępu do danych osobowych, w tym prawa do uzyskania z Expres Menu:

 • potwierdzenie, że przetwarza dane osobowe,
 • informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach, których dane osobowe zostały lub będą udostępnione, planowanym czasie przetwarzania, istnieniu prawa do żądania od administratora poprawienia lub usunięcia danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub ograniczenia ich przetwarzania lub sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu, prawo do złożenia skargi do Urzędu Nadzoru, wszelkie dostępne informacje dotyczące źródła danych osobowych, jeżeli nie zostały uzyskane od osoby, której dane dotyczą, fakt automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania, odpowiednie gwarancje dotyczące przekazywania danych poza UE,
 • w przypadku niekorzystnego wpływu na prawa i wolności innych osób, a także kopii danych osobowych.

W przypadku ponownej prośby, Expres Menu będzie uprawnione do pobrania rozsądnej opłaty za kopię Twoich danych osobowych.

Prawo do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych i informacji będzie dostępne na piśmie na adres Expres Menu.

2. Prawo do poprawiania niedokładnych danych

Zgodnie z Art. 16, której dane dotyczą, ma prawo do niedokładnych danych osobowych prowadzoną przez spółkę będzie przetwarzać Expres Menu. Klient Expres Menu jest również zobowiązany do zgłaszania zmian w swoich danych osobowych i do wykazania, że ​​taka zmiana wystąpiła. Jednocześnie wymagane jest zapewnienie nam współpracy, jeśli zostanie stwierdzone, że przetwarzane przez nas dane osobowe nie są dokładne. Naprawy wykonamy bez zbędnych opóźnień, zawsze z uwzględnieniem możliwości technicznych. Wniosek o korektę danych osobowych mogą być stosowane w siedzibie Expres Menu, pod warunkiem, że uzasadnienie wniosku.

3. Prawo do usunięcia

Zgodnie z art. 17, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia danych osobowych odnoszących się do niego, jeśli firma ekspresowe Menu sprawdzone uzasadnionych powodów do przetwarzania danych osobowych. Ekspresowe Menu Spółka ustanowiła mechanizmy zapewniające automatyczne anonimizacji lub usuwaniu danych osobowych, gdy nie są już potrzebne do celów, dla których zostały one przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane uważa, że ​​nie ma usunięcie ich danych osobowych, można skontaktować się z nami na piśmie w siedzibie Spółki ekspresowe menu.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Zgodnie z Art. 18, której dane będzie miał czasu, aby rozwiązać prawo skargi do ograniczenia przetwarzania, gdy odmówi dokładności powodów do przetwarzania danych osobowych lub w przypadku sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w piśmie w siedzibie Spółki ekspresowe menu.

5. Prawo do powiadomienia o korekcie, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania

Zgodnie z art. 19, której dane dotyczą, ma prawo do powiadomienia z firmy Expres Menu po sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe zostaną poprawione lub usunięte, powiadomimy poszczególnych odbiorców, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieuzasadnionego wysiłku. Na podstawie wniosku podmiotu danych możemy podać informacje o tych odbiorcach. Wniosek można przesłać pisemnie na adres Expres Menu.

6. Prawo do przenoszenia danych osobowych

Zgodnie z art. 20, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych, odnoszących się do niego i dostarczane przez administratorów w sposób uporządkowany, konwencjonalną i odczytu maszynowego formacie, a także prawo do zwrócenia się do firmy ekspresowe menu do przekazania takiej informacji do innego menedżera.Jeśli jesteśmy w odniesieniu do umowy o świadczenie usług lub za zgodą osoby, której dane danych osobowych oraz ich przetwarzanie odbywa się automatycznie, ma prawo do nam uzyskać takie informacje w sposób uporządkowany, konwencjonalną i odczytu maszynowego formacie.

Jeśli jest to technicznie wykonalne, dane mogą również zdać wyznaczonego administratora, jeśli prawidłowo wyznaczona osoba działająca w imieniu właściwego administratora i będzie mógł go autoryzować.

W przypadku, gdyby prawo to mogło zostać naruszone przez prawa i wolności stron trzecich, zgłoszenie nie może zostać zaakceptowane. Wniosek można złożyć w siedzibie Expres Menu po ustaleniu kwalifikowalności wniosku.

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Art. 21, której dane dotyczą, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w związku z uzasadnionym interesem Spółki ekspresowe menu.W przypadku, gdy Expres Menu nie udowodni, że istnieje poważny uzasadniony powód, dla którego przetwarzanie przewyższa interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, Expres Menu wypowie ten spór bez zbędnej zwłoki. Sprzeciw można przesłać pisemnie na adres Expres Menu.

8. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i biznesowych, począwszy od 25 maja 2018 r., Może zostać odwołana w dowolnym momencie po tej dacie. Odwołanie musi być wyraźne, jasne i pewne, telefonicznie w Infolinii, w siedzibie Expres Menu lub e-mailem.Zgodę na podejście marketingowe danego kontaktu elektronicznego można uzyskać w dowolnym momencie w Expres Menu lub Infolinii.

Przetwarzanie danych z plików cookie można uniknąć, konfigurując przeglądarkę internetową.

9. Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Podmiot danych ma prawo nie podlegać żadnej decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu, które miałoby skutki prawne lub w znacznym stopniu wpłynęło na to. Expres Menu mówi, że nie przeprowadza automatycznego podejmowania decyzji bez wpływu osądu człowieka z efektem prawnym na osoby, których dane dotyczą.

10. Prawo do kontaktu z Biurem Ochrony Danych Osobowych

Podmiot danych ma prawo skontaktować się z Biurem Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).

 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz skorzystać z prawa do wyrażenia odrzucenia w związku z którąkolwiek z powyższych procedur, skorzystaj z poniższego kontaktu.

 

Expres Menu, s.r.o.

Lomni 355, 541 01 Trutnov

E-mail: info@expresmenu.com

Tel .: +420 739 650 765

Dostępność w poniedziałek - piątek 6-14 rano

 

 

 

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizowania ruchu na stronie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich użycie. Dalsze informacje