Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.expres-menu.pl.
Sprzedającym jest spółka EXPRES MENU z siedzibą w Trutnovie, Lomní 355, Republika Czeska wpisaną przez Sąd w Hradci Králové C 15009. Zarejestrowana pod numerem NIP: 25927078 Regon: 25927078, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.
Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@expresmenu.com

 

§ 1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.expres-menu.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.


§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.expres-menu.pl. Są one wiążące dla obu stron.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.


§ 3. Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony www.expres-menu.pl lub poprzez e-mail.
2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych EXPRES MENU są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo poda:
a) dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail,
b) sposób płatności i opcję dostawy,
c) informację o zamówionych towarach (nazwę, liczbę i wielkość opakowania).
4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
5. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
6. Umowa sprzedaży Towarów między Sprzedawcą a Klientem jest zawierana jedynie wówczas, gdy zamówione Towary zostaną dostarczone przez Sprzedawcę do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta lub odebrane przez Klienta osobiście, a ten wyrazi wolę ich nabycia.


§ 4. Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
2. Towar jest dostarczany za pomocą Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. O przekazaniu przesyłki dostawcy Klient jest informowany e-mailem.
4. Sklep poinformuje Klienta także o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
5. Klient jest obciążany kosztami wysyłki określonymi w cenniku dostawy.


§ 5. Płatności

1. Klient jest zobowiązany do zapłaty kwoty za zakupione towary oraz koszty przesyłki.
2. Dane do przelewu: Bank Pocztowy, nr rachunku: PL 30 1320 1537 3908 1009 3000 0001.
2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu.
3. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
- za pobraniem (przy odbiorze towaru),
- przelewem na konto bankowe sklepu.


§ 6. Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy: Skrytka Pocztowa 15, Poczta Polska, 58-420 Lubawka.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Sprzedawca musi zwrócić pieniądze za towar nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim samym terminie należy Klient na własny koszt musi odesłać towar na adres Usługodawcy w nieuszkodzonym stanie wraz z kopią dokumentu poświadczającego zakup.
4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem do chwili dokonania przez Kupującego zwrotu Towarów.


§ 7. Procedura reklamacji

1. Klient przed dokonaniem odbioru Towaru ma możliwość sprawdzenia go w obecności Dostawcy.
2. W przypadku Towarów żywnościowych reklamacja z tytułu niezgodności towaru z umową może być rozpatrzona przez Sprzedawcę, jeżeli została złożona niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia realizacji Zamówienia.
3. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy: Skrytka Pocztowa 15, Poczta Polska, 58-420 Lubawka.
4. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

§ 8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji zamówień, dostarczania towarów, rozliczania transakcji, prowadzenia akcji informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, realizowania statutowej działalności gospodarczej, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych, zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Nie są udostępniane osobom trzecim.
3. Klient ma prawo wglądu w swoje dane, poprawianie ich oraz wniesienie żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania.


§ 9. Zmiana Regulaminu

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego regulaminu.
2. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


§ 10. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizowania ruchu na stronie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na ich użycie. Dalsze informacje